Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2022/OW

Ocena użytkowników:  / 0

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2022/OW Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej z dnia 8 lipca 2022 r.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej” działające na obszarze gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost informuje i o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19 „Wdrażanie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcia 2.1.2 „Poznajemy dobre praktyki – zdobywamy nowe doświadczenia”: .

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD Ziemi Sandomierskiej

1. Zakres tematyczny określony w LSR

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie:

- organizacja trzech wizyt studyjnych na obszary działania innych krajowych lokalnych grup działania, obejmujące: zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk na danym obszarze z wykorzystaniem środków z UE w ramach PROWO, warsztaty rękodzielnicze, spotkania z przedstawicielami samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz z przedsiębiorcami.

 

2. Wysokość środków na realizację operacji

12 500,00 euro (w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4,00 zł/euro) wynosi 50 000,00 zł)

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Intensywność pomocy – do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

3. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kryteria   wyboru stanowią załącznik do informacji.

Warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami lokalnymi jest uzyskanie minimum 65 punktów

 

4. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji

Wypełniony formularz zgłoszenia wykonawcy do realizacji operacji własnej składa się w terminie do 10 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do Biura LGD Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00. Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

5. Planowane do osiągnięcia w ramach operacji własnej cele i wskaźniki

cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności obszaru objętego LSR w oparciu o zasoby lokalne i dziedzictwo kulturowe.

cel szczegółowy nr 2.1. Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze objętym LSR

przedsięwzięcie nr 2.1.2 "Poznajemy dobre praktyki - zdobywamy nowe doświadczenia:

wskaźnik produktu – Liczba wizyt studyjnych 

wskaźnik rezultatu – Liczba osób, które skorzystały z oferty aktywizacyjnej

 

6. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji jest uprawniony do wsparcia

Weryfikacja spełnienia definicji beneficjenta określonej w §3 rozporządzenia LSR nastąpi w oparciu o analizę Formularza Zgłoszeniowego wykonawcy do realizacji operacji własnej oraz załączonych dokumentów. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:

a) Osób fizycznych:

Oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

b) Osób prawnych: kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji; kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

c) Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR,

d) Spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. a-c dotyczących wszystkich wspólników.

 

7. Kontakt w sprawie naboru:

Biuro LGD Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów

Tel./fax 158320944

e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu

 

Dokumenty do pobrania:

1) Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej numer 1/2022/OW 

2)  Lokalne Kryteria Wyboru operacji własnych 

3) Formularz zgłoszeniowy 

4) Oświadczenie

5) Procedura wyboru operacji własnych 

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2022/OW

Ocena użytkowników:  / 0

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2022/OW Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej z dnia 8 lipca 2022 r.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej” działające na obszarze gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost informuje i o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19 „Wdrażanie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcia 2.1.3 „Stworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie współpracy trójsektorowej na obszarze objetym LSR".

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD Ziemi Sandomierskiej

1. Zakres tematyczny określony w LSR

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie:

- działania mające na celu integrację organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych na rzecz rozwoju społeczno – kulturowego regionu poprzez: stworzenie portalu wymiany informacji pomiędzy ww. podmiotami, organizację wspólnych przedsięwzięć itp.

 

2. Wysokość środków na realizację operacji

11 301,48,00 euro (w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4,00 zł/euro) wynosi 45 205,92 zł)

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Intensywność pomocy – do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

3. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kryteria   wyboru stanowią załącznik do informacji.

Warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami lokalnymi jest uzyskanie minimum 65 punktów

 

4. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji

Wypełniony formularz zgłoszenia wykonawcy do realizacji operacji własnej składa się w terminie do 10 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do Biura LGD Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00. Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

5. Planowane do osiągnięcia w ramach operacji własnej cele i wskaźniki

Cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności obszaru objętego LSR w oparciu o zasoby lokalne i dziedzictwo kulturowe.

cel szczegółowy nr 2.1. Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze objętym LSR

przedsięwzięcie nr 2.1.3 Stworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie współpracy trójsektorowej na obszarze objętym LSR

wskaźnik produktu – Liczba sieci w zakresie współpracy na obszarze realizacji LSR

wskaźnik rezultatu – Liczba projektów skierowanych do przedsiębiorców, grup defaworyzowanych, młodzieży, mieszkańców

 

6. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji jest uprawniony do wsparcia

Weryfikacja spełnienia definicji beneficjenta określonej w §3 rozporządzenia LSR nastąpi w oparciu o analizę Formularza Zgłoszeniowego wykonawcy do realizacji operacji własnej oraz załączonych dokumentów. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:

a) Osób fizycznych:

Oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

b) Osób prawnych: kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji; kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

c) Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR,

d) Spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. a-c dotyczących wszystkich wspólników.

 

7. Kontakt w sprawie naboru:

Biuro LGD Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów

Tel./fax 158320944

e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu

 

Dokumenty do pobrania:

1) Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej numer 2/2022/OW 

2)  Lokalne Kryteria Wyboru operacji własnych 

3) Formularz zgłoszeniowy 

4) Oświadczenie

5) Procedura wyboru operacji własnych 

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2020/OW

Ocena użytkowników:  / 0

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2020/ OW Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej z dnia 28 października 2020 r.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej” działające na obszarze gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost informuje i o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19 „Wdrażanie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcia 2.1.2 „Poznajemy dobre praktyki – zdobywamy nowe doświadczenia”: .

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD Ziemi Sandomierskiej

1. Zakres tematyczny określony w LSR

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie:

- organizacja trzech wizyt studyjnych na obszary działania innych krajowych lokalnych grup działania, obejmujące: zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk na danym obszarze z wykorzystaniem środków z UE w ramach PROWO, warsztaty rękodzielnicze, spotkania z przedstawicielami samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz z przedsiębiorcami.

 

2. Wysokość środków na realizację operacji

50 000,00 zł

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Intensywność pomocy – do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

3. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kryteria   wyboru stanowią załącznik do informacji.

Warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami lokalnymi jest uzyskanie minimum 65 punktów

 

4. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji

Wypełniony formularz zgłoszenia wykonawcy do realizacji operacji własnej składa się w terminie do 30 listopada 2020 r. do godz. 15.00 bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do Biura LGD Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00. Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

5. Planowane do osiągnięcia w ramach operacji własnej cele i wskaźniki

cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności obszaru objętego LSR w oparciu o zasoby lokalne i dziedzictwo kulturowe.

cel szczegółowy nr 2.1. Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze objętym LSR

przedsięwzięcie nr 2.1.2 "Poznajemy dobre praktyki - zdobywamy nowe doświadczenia:

wskaźnik produktu – Liczba wizyt studyjnych 

wskaźnik rezultatu – Liczba osób, które skorzystały z oferty aktywizacyjnej

 

6. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji jest uprawniony do wsparcia

Weryfikacja spełnienia definicji beneficjenta określonej w §3 rozporządzenia LSR nastąpi w oparciu o analizę Formularza Zgłoszeniowego wykonawcy do realizacji operacji własnej oraz załączonych dokumentów. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:

a) Osób fizycznych:

Oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

b) Osób prawnych: kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji; kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

c) Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR,

d) Spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. a-c dotyczących wszystkich wspólników.

 

7. Kontakt w sprawie naboru:

Biuro LGD Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów

Tel./fax 158320944

e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu

 

Dokumenty do pobrania:

1) Informacja o planowenej do realizacji operacji własnej numer 1/2020/OW 

2)  Lokalne Kryteria Wyboru operacji własnych 

3) Formularz zgłoszeniowy 

4) Oświadczenie

5) Procedura wyboru operacji własnych 

 

Informacja o wyborze operacji własnej nr 1/2020/ OW

Ocena użytkowników:  / 0

Zarząd Stowarzyszenia LGD Ziemi Sandomierskiej informuje, że w związku z umieszczeniem w dniu 28 października 2020 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierksiej informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2020/OW w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 „Poznajemy dobre praktyki – zdobywamy nowe doświadczenia" w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 27-11-2020 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

 

Uwaga Beneficjenci LGD Ziemi Sandomierskiej - Ankiety monitorujące LSR

Ocena użytkowników:  / 1

Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu, beneficjent który uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, zobowiązany jest do przekazywania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). 

W związku z powyższym wszystkich naszych Bneficjentów prosimy o wypełnienie ankiety na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność (uwzględniając ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie instytucji wdrażającej – Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura PROW). Ankieta dotyczy jednego projektu, w przypadku realizacji przez beneficjenta kilku projektów prosimy o wypełnienie oddzielnej ankiety dla każdego projektu.

Wypełnioną ankietę monitorującą, podpisaną przez osoby upoważnione należy dostarczyć w wersji papierowej, do dnia 31 stycznia 2020 r. do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów lub skan podpisanej ankiety przesłać na adres email: biuro@lgd-sandomierz.eu lub agnieszka@lgd-sandomierz.eu 

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem LGD – tel./fax 158320944, tel. 795414754, e-mail: biuro@lgd-sandomerz.eu, agnieszka@lgd-sandomierz.eu

 ANKIETA - dla Beneficjentów działania "Podejmowanie działalności gospodarczej"   

ANKIETA - dla Beneficjentów działania "Rozwój działalności gospodarczej"

ANKIETA - dla Beneficjentów działania "Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej"

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”