Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Plan komunikacji zgodny z LSR

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Istotą podejścia LEADER jest oddolne partnerstwo, polegające na aktywizacji społeczności lokalnych oraz współpracy przy tworzeniu i wdrażaniu LSR. Jednym z kluczowych aspektów działania LGD Ziemi Sandomierskiej jest partycypacja społeczna, czyli uczestnictwo różnorodnych grup społecznych, także grup defaworyzowanych w określaniu celów i kierunków rozwoju, realizacji podporządkowanych im działań. LSR LGD Ziemi Sandomierskiej została opracowana przy szerokim udziale społeczności lokalnej – mieszkańców obszaru, reprezentującej sektor zarówno publiczny, społeczny jak i gospodarczy. Ze względu na to, iż zaangażowanie społeczności w działania LGD Ziemi Sandomierskiej, musi być oparte na stałej i systematycznej wymianie informacji, dlatego też opracowany został długoterminowy, oparty na wzajemnym zaufaniu i wiedzy, plan komunikacji pomiędzy LGD Ziemi Sandomierskiej a społecznością lokalną.

Cele działań komunikacyjnych.

Cel główny: Wykorzystanie przez beneficjentów, środków z PROW 2014-2020, na realizację celów zawartych w LSR Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

Cele szczegółowe działań komunikacyjnych:

1) Wykreowanie aktywności mieszkańców obszaru LGD ZS w ubieganiu się o wsparcie projektów w ramach PROW 2014-2020 oraz zaangażowanie społeczności lokalnej w działalność LGD Ziemi Sandomierskiej.

2) Zapewnienie mieszkańcom i przedstawicielom sektora gospodarczego, społecznego i publicznego, rzetelnej informacji i doradztwa w zakresie możliwości współfinansowania projektów.

3) Wzmocnienie wizerunku LGD Ziemi Sandomierskiej jako kompetentnej, skutecznej i przyjaznej organizacji wspierającej rozwój obszarów wiejskich i aktywizującej społeczność lokalną.

Cele działań komunikacyjnych osiągnięte zostaną poprzez następujące działania komunikacyjne:

1) Kampania informacyjno – promocyjna o Lokalnej Grupie Działania Ziemi Sandomierskiej.

2) Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR.

3) Kampania informacyjno dotycząca wdrażania LSR.

4) Komunikacja dwustronna pomiędzy LGD a społecznością lokalną.

5) Kampania informacyjno – promocyjna „Dobre Praktyki” na obszarze działania LGD Ziemi Sandomierskiej.

Grupy docelowe działań komunikacyjnych.

Głównymi adresatami naszych działań są: mieszkańcy obszaru objętego LSR - osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą; przedsiębiorcy; organizacje pozarządowe; społeczność lokalna; młodzież; instytucje kultury; samorządy lokalne oraz grupa osób defaworyzowanych, określona w LSR jako: 

  • osoby bezrobotne,
  • młodzież po ukończeniu szkoły, która nie może znaleźć zatrudnienia,
  • osoby niepełnosprawne,
  • kobiety (w tym kobiety, które pozostają bez pracy po urodzeniu dziecka),
  • osoby niepotrafiące posługiwać się komputerem,
  • osoby starsze, po 50 roku życia,
  • osoby bez znajomości języków obcych.

 

Środki przekazu działań komunikacyjnych.

Wymienione wcześniej działania komunikacyjne będą realizowane z zastosowaniem różnorodnych środków przekazu i zawierających następujące informacje:

1) strona internetowa www.lgd-sandomierz.eu oraz portal społecznościowy (facebook)

2) strony internetowe urzędów gmin – członków LGD Ziemi Sandomierskiej

3) spotkania informacyjne (warsztaty) organizowane przez LGD Ziemi Sandomierskiej

4) uczestnictwo w organizowanych przez inne instytucje spotkaniach tj.: sesje rad gminnych, spotkania sołeckie, spotkania stowarzyszeń, KGW itp.

5) tablice informacyjne, plakaty

6) festyny, dożynki, imprezy lokalne

7) newsletter

8) ulotki i foldery

9) biuletyny wydawane przez urzędy gmin czy instytucje kultury

10) informacja i doradztwo w siedzibie LGD poprzez profil społecznościowy, rozmowy telefoniczne, korespondencję e-mailową.

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”