Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 

Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru gmin:

DWIKOZY, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA, LIPNIK, ŁONIÓW, OBRAZÓW, SAMBORZEC, WILCZYCE, ZAWICHOST

opracowaną przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Sandomierskiej.

Strategia została złożona do konkursu ogloszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na wybór strategii rozwoju lokalnego, współfinansowanych w ramach PROW 2014-2020. Wnioski złożone przez LGD podlegają ocenie komisji ds. wyboru LSR, w skład której wchodzą przedstawiciele Zarządu Województwa oraz niezależni eksperci. W dniu 6 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził strategię rozwoju lokalnego, która będzie realizowana przez LGD Ziemi Sandomierskiej. 21 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się podpisanie umów ramowych pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a lokalnymi grupami działania. LGD Ziemi Sandomierskiej będzie miała do rozdysponowania ponad 7 mln zł. Połowa tej kwoty przeznaczona będzie na rozwój przedsiębiorczości a pozostała część na rozwój aktywizacji i integracji społeczności lokalnej oraz rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia w LSR:

CEL OGÓLNY 1
Rozwój gospodarczy obszaru objętego LSR

Cel szczegółowy 1.1.
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Przedsięwzięcia:
1.1.1 podejmowanie działalności gospodarczej  
1.1.2 rozwój działalności gospodarczej
1.1.3  tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

CEL OGÓLNY 2
Wzrost atrakcyjności obszaru objętego LSR w oparciu o zasoby lokalne i dziedzictwo kulturowe

Cel szczegółowy 2.1
Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze objętym LSR

Przedsięwzięcie 2.1.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców - łączymy pokolenia, wymieniamy doświadczenia, przeciwdziałamy
wykluczeniu społecznemu (projekt grantowy)

Cel szczegółowy 2.2.
Promocja walorów turystycznych i dziedzictwa kulturowego regionu

Przedsięwzięcie 2.2.1  tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego (projekt grantowy)

Cel szczegółowy 2.3
Zwiększenie potencjału turystycznego, rekreacyjnego i kulturowego obszaru z wykorzystaniem lokalnych zasobów

Przedsięwzięcie: 2.3.1 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (konkurs)

Grupy defaworyzowane w LSR:

- osoby bezrobotne;
- młodzież, która po ukończeniu szkoły nie może znaleźć zatrudnienia,
- osoby niepełnosprawne,
- kobiety (w tym kobiety, które pozostają bez pracy po urodzeniu dziecka);
- osoby niepotrafiące posługiwać się komputerem;
- osoby starsze, po 50 roku życia;
- osoby bez znajomości języków obcych

Branże kluczowe dla regionu:

- rolnictwo
- przetwórstwo spożywcze
- turystyka

Do pobrania:

  • STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) - wersja aktualna

 

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) złożona w ramach konkursu

 

 trzy

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”