Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Cel działania – wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.
Beneficjent – osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Działanie będzie regulować Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na lata 2007-2013.

Kryteria określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.. Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Refundacja:

Maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta.

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

 • 100 000,00 zł – jeśli biznes plan przewiduje utworzenie conajmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
 • 200 000,00 zł – jeżeli biznes plan przewiduje utworzenie conajmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
 • 300 000,00 zł – jeżeli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

W przypadku, gdy operacja dotyczy wyłącznie działalności związanej z przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi lub jadalnymi produktami leśnymi, pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości 100 000,00 zł, jeżeli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji.

Beneficjent:

Osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekarczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Wymagania wobec operacji:

 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,
 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,
 3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:

a) w miejscowości  należącej do:

 • gminy wiejskiej, albo
 • gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:

 • gminy wiejskiej, albo
 • gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa.

4.  biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,

5.  w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki działanie „Promocja Przedsiębiorczości”.

Koszty kwalifikowalne:

 • budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
 • nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
 • zagospodarowanie terenu;
 • zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej;
 • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:
 • trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji –  w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
 • równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;
 • raty zapłacone z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;
 • transport do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją;
 • montaż maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją;
 • przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych;
 • opłaty za patenty lub licencje,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc nie obejmuje kosztów podatku od towarów i usług (VAT), nabycia nieruchomości, nabycia rzeczy używanych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ARiMR: www.arimr.gov.pl;

Oddział Świętokrzyski ARiMR:
ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce, tel: 041 349 09 00

Ulotka "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - opracowanie ARiMR pobierz plik.pdf

Broszura informacyjna dla beneficjentów - opracowanie ARiMR pobierz plik.pdf

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

wniosek (wersja edytowalna).xls

wniosek (wersja nieedytowalna).pdf

instrukcja do wniosku.pdf

Wniosek o płatność w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

wniosek o płatność (wersja edytowalna).xls

wniosek o płatność (wersja nieedytowalna).xls

instrukcja do wniosku o płatność.pdf

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

ekonomiczny plan operacji (wersja edytowalna).xls

ekonomiczny plan operacji (wersja nieedytowalna).xls

instrukcja do EPO.pdf

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

pobierz plik (wersja do edycji).xls

pobierz plik (wersja nieedytowalna).pdf

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY

pobierz plik (wersja do edycji).xls

pobierz plik (wersja nieedytowalna).pdf

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

pobierz plik.pdfO LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”