Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Różnicowanie w kierunku działalności nierolnicze

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Działanie 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Cel działania – różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i mą]małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
Kryteria określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r. oraz Rozporządzenia zmieniającego ww. Rozporządzenie z dnia 6 maja 2008 r.. Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Refundacja:

Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta.

Limit w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta.

Beneficjent:

Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

Wymagania wobec operacji:

  1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,
  2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,
  3. działalność, której dotyczy operacja zarejestrowana jest w miejscowości należącej do gminy wiejskiej albo gminy miejsko - wieskiej, z wyłączeniem miast liczacych powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miescowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
  4. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych  w miejscowościach, o których mowa w pkt. 3,
  5. operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej,
  6. gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.
  7. Zakres pomocy:
 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Koszty kwalifikowane:

 • budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych, wraz z zakupem instalacji technicznej, a także koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,
 • zagospodarowanie terenu,
 • zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej,
 • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (z kierowcą).

Działanie reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ARiMR: www.arimr.gov.pl;

Oddział Świętokrzyski ARiMR:
ul. Warszawska 430,
25-414 Kielce, tel: 041 349 09 00

Ulotka "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - opracowanie ARiMR pobierz plik.pdf

Broszura informacyjna dla beneficjentów - opracowanie ARiMR pobierz plik.pdf

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

wniosek (wersja edytowalna).xls

wniosek (wersja nieedytowalna).pdf

instrukcja do wniosku.pdf

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

wniosek o płatność (wersja edytowalna).xls

wniosek o płatność (wersja nieedytowalna).xls

instrukcja do wniosku o płatność.pdf

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

ekonomiczny plan operacji (wersja edytowalna).xls

ekonomiczny plan operacji (wersja nieedytowalna).pdf

instrukcja do EPO.pdf

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

pobierz plik (wersja do edycji).xls

pobierz plik (wersja nieedytowalna).pdf

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O WYRAŻENIU ZGODY NA REALIZACJĘ OPERACJI BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z NIERUCHOMOŚCIĄ

pobierz plik (wersja do edycji).xls

pobierz plik (wersja nieedytowalna).pdf


O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”