Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Odnowa i rozwój wsi

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 

Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi

Celem działania jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Realizacja działania przyczynić się ma do zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, a także wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej wsi.
O pomoc w ramach działania mogą ubiegać się: gminy; instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego; kościoły lub związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Pomocą objąć można projekty inwestycyjne zakładające:
1. budowę, przebudowę, wykonanie remontu lub wyposażenie obiektów:
a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury;
2. kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej;
3. budowę, remont lub przebudowę infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
4. zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
5. odnowienie, eksponowanie lub konserwację lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
6. kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Aby beneficjent mógł otrzymać dofinansowanie spełnione muszą zostać następujące kryteria dostępu:
1) Wnioskowany projekt musi być realizowany na terenie miejscowości należącej do:
– gminy wiejskiej lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
2) projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;
3) projekt nie ma charakteru komercyjnego;
4) w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po zakończeniu realizacji projektu;
5) organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;
6) projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

Przyznawana w ramach działania pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu, przy maksymalnym poziomie refundacji 80%.

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 tys. zł.

Wdrażanie działania 3.4. „Odnowa i rozwój wsi”, reguluje rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi"  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY I INSTRUKCJA w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi":

wniosek_wersja_edytowalna.xls

wniosek_wersja nieedytowalna.pdf

instrukcja_wypełnienia_wniosku.pdf

formularz_zestawienia_faktur_wraz_z_instrukcją.xls

Wskazówka:
W przypadku wstawiania kreski, nigdy nie używać strzałki do przechodzenia do następnej komórki, gdyż Excel rozumie to jako znak operacji matematycznej.
Po wstawianiu kreski, zamiast strzałki naciskamy TAB do przechodzenia do następnej komórki albo ENTER do zatwierdzenia.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

wniosek o płatność (wersja edytowalna).xls

wniosek_o_płatność (wersja nieedytowalna).pdf

instrukcja_do_wniosku_o_płatność.pdf

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BENEFICIENTA w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

ankieta monitorująca - turystyka.xls

instrukcja do ankiety.doc

sprawozdanie z realizacji operacji.doc

instrukcja do sprawozdania.doc
O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”