Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Małe projekty

Ocena użytkowników:  / 13
SłabyŚwietny 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, iż jednym z wymogów niezbędnych do spełnienia przez Wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc w ramach większości działań objętych PROW 2007-2013 jest posiadanie numeru identyfikacyjnego producenta, nadawanego zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 z późn. zm.). Numer taki można uzyskać w ARiMR na podstawie złożonego wniosku .

Niespełnienie omawianego wymogu skutkuje nieprzyznaniem pomocy już na etapie wstępnej weryfikacji Wniosku o przyznanie pomocy. Dlatego też prosimy Wnioskodawców nieposiadających takiego numeru o wcześniejsze składanie Wniosku o wpis do ewidencji producentów w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Zakres pomocy w ramach „małych projektów” :

1.    podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,

b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż szkolenia dla rolników organizowane w ramach działania osi 1 PROW 2007-2013, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,

c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,

d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

2.   rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:

a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych

b) promocja lokalnej przedsiębiorczości

c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów, pełniących ich funkcję, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów

3.rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:

a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron   internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR

b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej

4.promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, a w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000

5. promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez

a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych,

b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,

c) kultywowanie:

– miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

– języka regionalnego i gwary,

– tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania funkcjonowanie lokalnej grupy działania,

e) promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego,

f) urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich

6. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług - z wyłączeniem działalności rolniczej

a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych

b) promocję produktów lub usług lokalnych

c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, innych niż realizowane w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” PROW 2007-2013

d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych

e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych

f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych

7. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegające na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej

Małe Projekty - Beneficjenci:

  • osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD jeśli prowadzą działalność gospodarczą,
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.

Pomoc na realizację "małych projektów" może być przyznana:

  • mieszkańcom gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich objętych LSR, z wyłączeniem mieszkańców miast powyżej 20 tys. mieszkańców,
    mieszkańcom gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości o liczbie mieszkańców pow. 5 tys.

Kryteria określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.

Refundacja:

Maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez beneficjenta. Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, wynosi 200 000,00 zł na jednego beneficjenta, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż     50 tys. zł i niższa niż 4,5 ty. zł.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów:

Wniosek o przyznanie pomocy Małe Projekty

Instrukcja do wniosku

Wniosek o płatność i Sprawozdawczość Beneficjenta w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów:

aktualna wersja dostępna na http://www.prow.sbrr.pl/index,32,56,87,pl.html

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”