Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Konsultacje społeczne

Konsultacje zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami planowanymi do wprowadzenia w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Konsultacje będą trwały przez okres 14 dni, tj. do dnia 20 sierpnia 2018 r.

Formularz z uwagami i propozycjami należy przesłać na e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu lub dostarczyć do biura LGD Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów, w ww. terminie.

Poniżej przedstawiamy planowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Uzasadnienie zmian w LSR:

Uzasadnienie do zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru gmin:

DWIKOZY, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA, LIPNIK, ŁONIÓW, OBRAZÓW, SAMBORZEC, WILCZYCE, ZAWICHOST

realizowanej przez LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA ZIEMI SANDOMIERSKIEJ

W związku z realizacją LSR, ogłaszanymi dotychczas naborami na poszczególne przedsięwzięcia oraz bieżącą analizą potrzeb regionu, Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Zmiany dotyczą przesunięcia środków w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) z przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych zawartego w celu szczegółowym 1.2 Rozwój obszaru z wykorzystaniem produktów lub usług lokalnych na Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej zawartego w celu szczegółowym 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Oba przedsięwzięcia wpisywały się w cel ogólny 1 Rozwój gospodarczy obszaru objętego LSR.

W latach 2017 – 2018 ogłoszonych zostało 2 nabory wniosków na przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych. W ramach pierwszego naboru zakres zadań wpisujących się w to przedsięwzięcie obejmował wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.). Beneficjantami tego działania mogły być podmioty gospodarcze, które w ramach wspólnych przedsięwzięć zawarły porozumienie o wspólnej realizacji projektu. W ramach naboru nr 1/2017, który odbył się w terminie od 13 do 27 marca 2017 roku, nie wpłynął żaden wniosek. Następnie Zarząd dokonał zmian w LSR dotyczących tego przedsięwzięcia i obejmujących zakres zadań oraz rodzaj beneficjenta. Po zmianach w LSR ogłoszono kolejny nabór wniosków, dla podmiotów nie wykonujących działalności gospodarczej, jeżeli są organizacjami pozarządowymi posiadającymi osobowość prawną z zakresem zadań obejmujących inicjatywy pojedynczych podmiotów związane z rozwojem rynków zbytu i usług lokalnych z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk. W ramach naboru nr 1/2018, który odbył się w terminie od 23 kwietnia do 7 maja 2018 roku, wpłynął 1 wniosek, który został w trakcie oceny  formalnej został skutecznie wycofany przez wnioskodawcę. W związku z powyższym w ramach danego przedsięwzięcia nie było wniosków podlegających ocenie przez Radę LGD. Ogłaszanie kolejnych naborów w ramach usuwanego przedsięwzięcia nie przyniosłoby oczekiwanych rezultatów w postaci złożonego wniosku lub wniosków o pomoc, gdyż przeprowadzona przez LGD Ziemi Sandomierskiej analiza podmiotów z terenu objętego LSR, które formalnie mogłyby się ubiegać o pomoc, nie wykazała zainteresowania z ich strony tego rodzaju wsparciem. Brak zainteresowania wynika z konieczności realizacji projektu mającego na celu rozwój rynków zbytu produktów lokalnych naszego regionu z jednoczesnym utworzeniem miejsca pracy, opracowaniem biznes-planu i wykazaniem, iż operacja jest uzasadniona ekonomicznie.

                W związku z powyższym Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej podjął decyzję o przeniesieniu środków w wysokości 300 000,00 zł z przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych zawartego w celu szczegółowym 1.2 Rozwój obszaru z wykorzystaniem produktów lub usług lokalnych na Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej zawartego w celu szczegółowym 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Dotychczasowa kwota dofinansowania dla beneficjenta ujęta w LSR wynosiła 80 000,00 zł. Ponieważ przenoszona wynosi 300 000,00 zł, proponujemy zmniejszenie dotacji dla beneficjanta do kwoty 50 000,00 zł co pozwoli na przyznanie 6 dotacji. W przypadku podejmowania działalności gospodarczej istnieje duże zapotrzebowanie na terenie objętym LSR na tego rodzaju pomoc, co miało odzwierciedlenie w liczbie złożonych wniosków w ramach zrealizowanego naboru 1/2016, przewyższających liczbę wniosków, które mogły otrzymać dofinansowanie. Przez cały okres realizacji LSR do biura LGD kierowanych jest wiele zapytań o możliwość otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności na obszarze działania LGD.

W związku z planowanym zwiększeniem kwoty na przedsięwzięcie 1.1.1 z 1 200 000,00 zł na 1 500 000,00 zł, jednocześnie ulegnie zwiększeniu poziom wskaźników w tym zakresie:

  • wskaźnik rezultatu dla celów szczegółowych „Liczba utworzonych miejsc pracy” wzrośnie z planowanego na 2022 rok 27 sztuk na 33 sztuki;
  • wskaźnik produktu dla przedsięwzięcia 1.1.1 „Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa” wzrośnie z planowanych do końca 2022 roku 15 sztuk na 21.

Zmiany w LSR dotyczą również zmian w opisie monitoringu i ewaluacji LSR i LGD oraz w procedurach ich przeprowadzania.

 

Planowane zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym.

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) Z WPROWADZONYMI ZMIANAMI DO KONSULTACJI.

 LSR - zmiany

Formularz aktualizacji LSR

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”