Konsultacje społeczne

Plan komunikacji. Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach Lokalnej Strategii Rozwoju

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Logo LGD lsrZapraszamy do zapoznania się z planem komunikacji ze spolecznością lokalną, który będzie jednym z elementów Lokalnej Strategii Rozwoju obejmujacej obszar LGD Ziemi Sandomierskiej, czyli gminy: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost.

Opracowując Lokalną Strategię Rozwoju chcemy tworzyć warunki do aktywnego, ciągłego i szeroko rozumianego uczestnictwa społeczności lokalnej w jej wdrażaniu. Plan komunikacji jest kontynuacją i rozszerzeniem dotychczasowej współpracy pomędzy LGD Ziemi Sandomierskiej a mieszkańcami naszego obszaru. 

Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w tworzenie LSR jak również w jej realizacje w kolejnych latach.

Prosimy o przesyłanie uwag do zamieszczonego poniżej planu komunikacji.

Plan komunikacji (do pobrania)

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem LGD Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu, ul. Ożarowska 1A,

e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu, tel. 158320944, 795414754.

 logotypy ue

 PLAN KOMUNIKACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Termin

Cel komunikacji

Nazwa działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)

Środki przekazu

Cały okres realizacji LSR

Poinformowanie społeczności lokalnej o działalności LGD ZS – wzmocnienie wizerunku LGD ZS jako kompetentnej, skutecznej organizacji wspierającej rozwój obszarów wiejskich i aktywizującej społeczność lokalną

Kampania informacyjno – promocyjna o LGD Ziemi Sandomierskiej

Społeczność lokalna, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, rolnicy, przedsiębiorcy, młodzież, grupy defaworyzowane

 • strona internetowa LGD ZS
 • ulotki informacyjne
 • portale społecznościowe
 • imprezy lokalne
 • biuletyn / newsletter LGD ZS
 • spotkania
 • folder promocyjny
 • film promocyjny

Cały okres realizacji LSR

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach i głównych założeniach LSR

 

 

Poinformowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach przyznawania dofinansowania w ramach wdrażanej LSR

Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020

Wszyscy potencjalni beneficjenci (społeczność lokalna, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, rolnicy, grupy de faworyzowane, instytucje publiczne, grupy nieformalne)

 • strona internetowa LGD ZS
 • strony internetowe gmin i instytucji kultury
 • portale społecznościowe
 • imprezy lokalne
 • biuletyn / newsletter LGD ZS
 • spotkania
 • informacja na tablicach w siedzibie LGD ZS i w instytucjach publicznych
 • informacja bezpośrednia w siedzibie biura LGD ZS
 • ulotka informacyjna

I połowa 2017 roku

2018 roku

2019 roku

2020 roku

Uzyskanie informacji zwrotnej nt. jakości pomocy świadczonej przez LGD ZS

 

 

 

Komunikacja obustronna pomiędzy LGD ZS a społecznością lokalną

Wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR

 • ankiety w wersji elektronicznej wysyłane na e-maile wnioskodawców oraz dostępne na stronie internetowej LGD ZS

 

I połowa 2017

2018

2019

2020

Uzyskanie informacji zwrotnej nt. zrealizowanych przez beneficjentów projektów, które otrzymały dofinansowanie za pośrednictwem LGD ZS oraz o osiągniętych wskaźnikach

Komunikacja obustronna pomiędzy LGD ZS a społecznością lokalną

Wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji

 • ankiety w wersji elektronicznej wysyłane na e-maile wnioskodawców oraz dostępne na stronie internetowej LGD ZS

 

2017

2020

Uzyskanie informacji o znajomości marki LGD ZS wśród społeczności lokalnej pod kątem wzmocnienia działań promocyjno - informacyjnych

Komunikacja obustronna pomiędzy LGD ZS a społecznością lokalną

Społeczność lokalna, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe,   młodzież, przedsiębiorcy, rolnicy, grupy defaworyzowane

 • ankiety w wersji elektronicznej wysyłane na e-maile wnioskodawców oraz dostępne na stronie internetowej LGD ZS
 • badanie ankietowe przeprowadzane przez ankieterów

 

przez cały okres realizacji LSR (nabory wniosków)

Poinformowanie potencjalnych beneficjentów o terminach naboru na poszczególne zakresy tematyczne wraz z informacją o kryteriach wyboru i wymaganych dokumentach

 

 

Kampania informacyjna dot. wdrażania LSR

Społeczność lokalna, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe,   młodzież, przedsiębiorcy, rolnicy, grupy defaworyzowane

(w zależności od zakresu tematycznego ogłaszanego naboru)

 • ogłoszenia w mediach lokalnych
 • strona internetowa LGD ZS
 • portale społecznościowe
 • strony internetowe gmin – członków LGD ZS
 • plakaty na tablicach ogłoszeń w biurze LGD ZS oraz na obszarze objętym LSR
 • imprezy lokalne
 • newsletter
 • ogłoszenia parafialne
 • kontakt bezpośredni na podstawie bazy danych LGD ZS (telefon, e-mail)

przez cały okres realizacji LSR (nabory wniosków)

Poinformowanie o wynikach danego naboru

Kampania informacyjna dot. wdrażania LSR

Wnioskodawcy

 

Społeczność lokalna, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe,   młodzież, przedsiębiorcy, rolnicy, grupy defaworyzowane

 

 • pisma bezpośrednie do wnioskodawców
 • strona internetowa LGD ZS
 • newsletter

II połowa 2017

2018

2019

2020

 

Poinformowanie o stanie realizacji LSR oraz osiągniętych wskaźnikach

Kampania informacyjna dot. wdrażania LSR

Społeczność lokalna, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe,   młodzież, przedsiębiorcy, rolnicy, grupy defaworyzowane

 

 • strona internetowa LGD ZS
 • portale społecznościowe
 • strony internetowe gmin – członków LGD ZS
 • imprezy lokalne
 • newsletter
 • biuletyn LGD ZS
 • biuletyny wydawane przez Urzędy Gmin, instytucje kultury itp.

przez cały okres realizacji LSR

Promocja dobrych praktyk – projektów zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013 oraz 2014-2020

Kampania informacyjno-promocyjna „Dobre Praktyki” na obszarze działania LGD ZS

Społeczność lokalna, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe,   młodzież, przedsiębiorcy, rolnicy, grupy defaworyzowane

 

 • strona internetowa LGD ZS
 • portale społecznościowe
 • strony internetowe gmin – członków LGD ZS
 • imprezy lokalne
 • newsletter
 • biuletyn LGD ZS
 • biuletyny wydawane przez Urzędy Gmin, instytucje kultury itp.

przez cały okres realizacji LSR

Poinformowanie grup docelowych o organizowanych przez LGD ZS spotkaniach, imprezach, warsztatach, konkursach itp.

Kampania promocyjno – informacyjna o działaniach LGD ZS

Społeczność lokalna, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe,   młodzież, przedsiębiorcy, rolnicy, grupy defaworyzowane

 

 • strona internetowa LGD ZS
 • portale społecznościowe
 • strony internetowe gmin – członków LGD ZS
 • imprezy lokalne
 • newsletter
 • biuletyn LGD ZS
 • biuletyny wydawane przez Urzędy Gmin, instytucje kultury itp.
 • plakaty
 • ulotki
 • kontakt bezpośredni na podstawie bazy danych LGD ZS (telefon, e-mail)

 

 

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

Ankiety

LOGO LGDZS

Oceń Nas

 

Oceń skuteczność promocji i aktywizacji

Dziękujęmy za wypełnienie ankiet

 

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”