OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2016

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

LOGO LGDZS m

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin

Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik,

Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

ogłasza nabór wniosków numer 3/2016 na

 

Przedsięwzięcie 2.3.1 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

 

 

trzy

Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

28 listopada 2016 r. – 19 grudnia 2016 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

Wniosek wraz z kompletem załączników musi być złożony bezpośrednio w siedzibie LGD Ziemi Sandomierskiej. Wnioskodawca zobligowany jest dostarczyć komplet dokumentów w oryginale i dwóch kopiach w formie papierowej i dołączonej do nich wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.lgd-sandomierz.eu.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.3.1 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

Forma wsparcia:

  1. Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych, wynosi:

- jednostki sektora finansów publicznych 63,63%

- organizacje pozarządowe 100%

- pozostali beneficjenci 90%

  1. maksymalna wartość wsparcia w ramach operacji wynosi 300 000,00 PLN.
  2. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł;
  3. forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych

Warunki udzielenia wsparcia:

O pomoc mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych spełniające warunki określone w ww. Rozporządzeniu MRiRW, na operacje spełniające warunki określone w PROW na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, LSR oraz Regulaminie naboru.

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lp.

Kryterium lokalne

Opis / potencjalne oddziaływanie

Punkty

1.

Zgodność z celami LSR

Wniosek będzie zakwalifikowany do dalszej oceny pod kątem LKW, jeżeli będzie zgodny z co najmniej 1 celem ogólnym LSR, 1 celem szczegółowym LSR, 1 przedsięwzięciem LSR.

10 pkt. – zgodność z celami, przedsięwzięciem

0 pkt. – brak zgodności

2.

Rodzaj beneficjenta

Preferowane będą wnioski składane przez beneficjentów innych niż jednostki sektora finansów publicznych

0 pkt. - jednostki sektora finansów publicznych

10 pkt. - pozostali beneficjenci

3.

Wysokość dotacji

Preferowane będą projekty, których oczekiwany przez wnioskodawców poziom dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego dla danego beneficjenta

10 pkt. – więcej niż 5% poniżej możliwej maksymalnej kwoty dofinansowania

5 pkt. – równe 5% lub poniżej 5% możliwej maksymalnej kwoty dofinansowania

0 pkt. - równa możliwej maksymalnej kwocie dofinansowania

4.

Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Preferowane będą operacje w których zaplanowane zostały działania mające wpływ na ochronę środowiska naturalnego i/ lub przeciwdziałające zmianom klimatu

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań

5.

Promocja projektu

Preferowane będą projekty, które uwzględniają działania promocyjne projektu z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu dofinansowania za pośrednictwem LGD Ziemi Sandomierskiej w ramach wdrażanej LSR

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań

6.

Szkolenia i doradztwo

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy korzystali z doradztwa prowadzonego przez biuro LGD ZS lub uczestniczyli w spotkaniach/szkoleniach dotyczących danego konkursu

10 pkt. – wnioskodawca korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

7.

Innowacyjność projektu

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD. Zaliczyć tu należy np.: nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach, modernizację tradycyjnych form technologii, rozwój nowych funkcji obszaru, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, itp.

10 pkt. - projekt jest innowacyjny

0 pkt. - brak innowacyjności projektu

 

8.

Miejsce realizacji projektu

Preferowane będą projektu realizowane w małych miejscowościach

10 pkt. - do 500 mieszkańców

5 pkt. - 501 – 1000 mieszkańców

0 pkt. - powyżej 1000 mieszkańców

9.

Wykorzystanie lokalnych zasobów w projekcie

Preferuje projekty wykorzystujące lokalne produkty i usługi, lokalną historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, lokalną infrastrukturę turystyczną, itp.

10 pkt. - wykorzystanie zasobów lokalnych

0 pkt. - brak wykorzystania zasobów

10.

Zintegrowanie podmiotów z różnych sektorów

Preferowane będą projekty, które uwzględniają zawarcie partnerstwa / współpracy z innymi podmiotami w celu realizacji projektu

10 pkt. – współpraca z 3 i więcej podmiotami z różnych sektorów

5 pkt. – współpraca z 1 lub 2 podmiotami z różnych sektorów

0 pkt. – brak współpracy

11.

Operacja przyczyni się do poszerzenia oferty lub bazy turystycznej obszaru LGD albo wzmocnienia jej marki turystycznej

Preferowane będą projekty, której realizacja przyczyni się do powstania nowych obiektów, produktów czy wydarzeń turystycznych. Preferowane będą również operacje wnoszące nową jakość do już istniejących zasobów turystycznych obszaru LSR i jej oferty turystycznej.

10 pkt. – pozytywny wpływ

0 pkt. - brak wpływu  

12.

Operacja aktywizuje i integruje społeczność lokalną

Preferowane będą projekty aktywizujące i integrujące społeczność lokalna / angażujące mieszkańców w realizacje projektów

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań

13.

Operacja przyczynia się do promowania walorów regionu /obszaru działania Lokalnej Grupy Działania

Preferowane będą projekty uwzględniające działania zmierzające do promocji walorów obszaru LGD lub upowszechniania informacji na ich temat. Oceniany bedzie również wpływ realizacji operacji na upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD i współkreowanie jej

wizerunku.

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań

14.

Operacja przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji mieszkańców, pobudzenia aktywności ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania

Oceniany będzie wpływ realizacji operacji na zwiększenie kwalifikacji mieszkańców w tym grup defaworyzowanych obszaru LSR. Preferowane będą te operacje, które kierują swoje działania w celu wzmocnienia więzi z miejscem zamieszkania, przybliżania wiedzy o regionie, aktywizowania do inicjatyw społecznych i wolontarystycznych, upowszechniania projektów międzypokoleniowych, itp.

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań

Maksymalna możliwa do otrzymania przez wnioskodawcę liczba punktów – 140 pkt.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji – 20 pkt.

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, LSR oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków numer 3/2016.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru 3/2016 na Przedsięwzięcie 2.3.1 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej wynosi 2 530 000,00 zł.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru nr 3/2016:

Regulamin naboru wniosków na Przedsięwzięcie 2.3.1 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, formularze wniosków oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do ogłoszenia oraz LSR dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej www.lgd-sandomierz.eu oraz w biurze LGD.

Szczegółowe informacje, doradztwo i konsultacje:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

Kontakt telefoniczny: tel./fax 158320944,

tel. 795414754, 660664320, 660664817

e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu

www.lgd-sandomierz.eu

Załączniki:

1. Regulamin naboru wniosków numer 3/2016.

2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy.

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

4. Formularz umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami.

     załącznik nr 1 do umowy pobierz.pdf

     załącznik nr 2 do umowy pobierz.pdf

     załącznik nr 3 do umowy pobierz.pdf

     załącznik nr 4 do umowy pobierz.pdf

     załącznik nr 5 do umowy pobierz.pdf

     załącznik nr 5a do umowy pobierz.pdf

5. Formularz wniosku o płatność.

Pozostałe dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016.

2. Procedura wyboru i oceny operacji.

3. Karta weryfikacji formalnej wniosku stanowiąca załącznik nr 1 do Procedury

4. Oświadczenie o bezstronności stanowiące załącznik nr 2 do Procedury

5. Karta oceny wniosku stanowiąca załącznik nr 3 do Procedury

6. Regulamin Rady LGD Ziemi Sandomierskiej.

7. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru nr 3/2016.

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

Ankiety

LOGO LGDZS

Oceń Nas

 

Oceń skuteczność promocji i aktywizacji

Dziękujęmy za wypełnienie ankiet

 

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”