OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2016

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

LOGO LGDZS m

 Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin

 Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik,

 Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

 Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

 ogłasza nabór wniosków numer 1/2016 na

  Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”

  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

 w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

trzy

Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

7 listopad 2016 r. – 28 listopad 2016 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

Wniosek wraz biznes-planem i z kompletem załączników musi być złożony bezpośrednio w siedzibie LGD Ziemi Sandomierskiej. Wnioskodawca zobligowany jest dostarczyć komplet dokumentów w oryginale i dwóch kopiach w formie papierowej i dołączonej do nich wersji elektronicznej na płycie CD/DVD, przy czym jedna kopia, po potwierdzeniu złożenia, zwracana jest wnioskodawcy. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.lgd-sandomierz.eu.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej” zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)

Forma wsparcia:

Pomoc na operację w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej jest przyznawana w formie ryczałtu (premii) w wysokości 80 000,00 PLN.

Warunki udzielenia wsparcia:

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające warunki określone w ww. Rozporządzeniu MRiRW na operacje spełniające warunki określone w PROW na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, LSR oraz Regulaminie naboru.

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lp.

Kryterium lokalne

Opis / potencjalne oddziaływanie

Punkty

1.

Zgodność z celami LSR

Wniosek będzie zakwalifikowany do dalszej oceny pod kątem LKW, jeżeli będzie zgodny z co najmniej 1 celem ogólnym LSR, 1 celem szczegółowym LSR, 1 przedsięwzięciem LSR.

10 pkt. – zgodność z celami, przedsięwzięciem

0 pkt. – brak zgodności

2.

Rodzaj beneficjenta

Preferowane będą wnioski składane przez beneficjentów określonych w LSR jako grupa defaworyzowana określona w LSR

Grupy defaworyzowane określone w LSR:

- osoby bezrobotne

- młodzież, która po ukończeniu szkoły nie może znaleźć zatrudnienia

- osoby niepełnosprawne

- kobiety (w tym kobiety, które pozostają bez pracy po urodzeniu dziecka)

- osoby niepotrafiące posługiwać się komputerem

- osoby starsze po 50 roku życia

- osoby bez znajomości języków obcych

10 pkt. – osoba należąca do grupy defaworyzowanej określonej w LSR

0 pkt. - pozostali

3.

Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu

Preferuje projekty, które zakładają utworzenie nowych miejsc prac

10 pkt. - 3 lub więcej miejsc pracy

5 pkt. - 2 miejsca pracy

1 pkt. - 1 miejsce pracy / samozatrudnienie

4.

Liczba przeszkolonych nowych i/lub dotychczasowych pracowników

Preferowane będą projekty, które uwzględniają podnoszenie kompetencji pracowników

10 pkt. - 3 lub więcej pracowników

5 pkt. - 2 pracowników

1 pkt. - 1 pracownik

5.

Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Preferowane będą operacje w których zaplanowane zostały działania mające wpływ na ochronę środowiska naturalnego i/ lub przeciwdziałające zmianom klimatu

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań

6.

Promocja projektu

Preferowane będą projekty, które uwzględniają działania promocyjne projektu z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu dofinansowania za pośrednictwem LGD Ziemi Sandomierskiej w ramach wdrażanej LSR

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań

7.

Szkolenia i doradztwo

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy korzystali z doradztwa prowadzonego przez biuro LGD ZS lub uczestniczyli w spotkaniach/szkoleniach dotyczących danego konkursu

10 pkt. – beneficjent korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

0 pkt. – beneficjent nie korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

8.

Innowacyjność projektu

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD. Zaliczyć tu należy np.: nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach, modernizację tradycyjnych form technologii, rozwój nowych funkcji obszaru, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, itp.

10 pkt. - projekt jest innowacyjny

0 pkt. - brak innowacyjności projektu

 

9.

Miejsce realizacji projektu

Preferowane będą projektu realizowane w małych miejscowościach

10 pkt. - do 500 mieszkańców

5 pkt. - 501 – 1000 mieszkańców

0 pkt. - powyżej 1000 mieszkańców

10.

Wykorzystanie lokalnych zasobów w projekcie

Preferuje projekty wykorzystujące lokalne produkty i usługi, lokalną historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, lokalną infrastrukturę turystyczną, itp.

10 pkt. - wykorzystanie zasobów lokalnych

0 pkt. - brak wykorzystania zasobów

11.

Wpływ na rozwój jednej z branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru

Preferowane będą projekty, których realizacja będzie miała wpływ na rozwój conajmniej jednej z branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru, określonych w LSR

Branże mające kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru określone w LSR:

- turystyka,

- przetwórstwo,

- rolnictwo.

10 pkt. – pozytywny wpływ

0 pkt. - brak wpływu  

Maksymalna możliwa do otrzymania przez wnioskodawcę liczba punktów – 110 pkt.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji – 12 pkt.

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, LSR oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków numer 1/2016.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru 1/2016 na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej” wynosi 1 200 000,00 zł.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru nr 1/2016:

Regulamin naboru wniosków na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”, formularze wniosków oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do ogłoszenia oraz LSR dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej www.lgd-sandomierz.eu oraz w biurze LGD.

Szczegółowe informacje, doradztwo i konsultacje:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

Kontakt telefoniczny: tel./fax 158320944,

tel. 795414754, 660664320, 660664817

e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu

www.lgd-sandomierz.eu

Załączniki:

1.Regulamin naboru wniosków numer 1/2016.

2.Formularz wniosku o przyznanie pomocy.

3.Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

4.Biznesplan.

5.Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.

6.Formularz umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami.

               załącznik nr 2 do umowy

7.Formularz wniosku o płatność.

Pozostałe dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016.

2. Procedura wyboru i oceny operacji.

3. Karta weryfikacji formalnej wniosku stanowiąca załącznik nr 1 do Procedury

4. Oświadczenie o bezstronności stanowiące załącznik nr 2 do Procedury

5. Karta oceny wniosku stanowiąca załącznik nr 3 do Procedury

6. Regulamin Rady LGD Ziemi Sandomierskiej.

7. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru nr 1/2016.

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

Ankiety

LOGO LGDZS

Oceń Nas

 

Oceń skuteczność promocji i aktywizacji

Dziękujęmy za wypełnienie ankiet

 

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”