Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Informacja dodatkowa dotycząca naboru numer 3/2020

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Nabór wniosków 3/2020 o udzielenie wsparcia w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej rozpoczyna się dnia 3.12.2020 r. od godz. 8.00 i trwać będzie do dnia 17.12.2020 r. do godziny 15:00. 

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna pełnoletnia, której miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR realizowaną przez LGD ZIemi Sandomierskiej, tj. gminy: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost.

 

Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi naboru tj. sposobem składania wniosków oraz wymaganymi obowiązkowymi załącznikami.

Prosimy pamietać o złożeniu wszystkich obowiązkowych załączników do wniosku o przyznanie pomocy zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku.

Każdy Wnioskodawca obowiązkowo musi posiadać numer producenta nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wniosku należy załączyć decyzję o wpisie producenta do ewidencji producentów lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w ewidencji producentów lub wniosek o wpis do ewidencji producentów.

Do wniosku należy załączyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - do pobrania 

Do wniosku należy również załączyć oświadczenie o przetwarzania danych osobowych - do pobrania

Zasady składania wniosków w Biurze LGD ZS:

W związku z sytuacją pandemiczną nabór wniosków odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Osoby składające wniosek proszone są o dezynfekcję rąk przed wejściem do biura i zasłanianie ust i nosa.

Do biura może wejść tylko jedna osoba składająca wniosek.

 

Przyjęcie wniosku będzie potwierdzone przez pracownika biura na specjalnym druku opatrzonym pieczęcią LGD Ziemi Sandomierskiej, podpisem pracownika, datą złożenia wniosku oraz numerem wniosku pod jakim został zarejestrowany. Na potwierdzeniu wpisywane będą również dane Wnioskodawcy – imię i nazwisko.

 

Wnioski będą składane w specjalnie do tego przygotowanych pojemnikach.

 

Prosimy o przygotowane wniosków zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Regulaminie naboru;

  1. wnioskodawca jest zobligowany sporządzić wniosek wraz z biznesplanem na obowiązujących formularzach, wypełnionych zgodnie z instrukcją; wszystkie dokumenty składane do Biura LGD powinny być spięte w segregator;

  2. wniosek wraz z biznesplanem powinien być złożony w wersji papierowej i elektronicznej; wersja papierowa wniosku oraz biznesplanu musi być tożsama z wersją elektroniczną dokumentów załączoną na płycie CD/DVD;

  3. wnioskodawca zobligowany jest dostarczyć komplet dokumentów w oryginale i jednej kopii.

 

Prosimy o przestrzeganie wszystkich zasad i zapisów Regulaminu.

W związku z sytuacją pandemiczną nie będzie organizowane spotkanie informacyjne dotyczące naboru 3/2020.

Zachęcamy do korzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD.

Doradztwo będzie świadczone w formie telefonicznej i emaliowej.

Kontakt do pracowników biura: Agnieszka Szczucińska tel. 795414754,

Monika Komorowska tel. 660664320,  

Dariusz Barć tel. 660664817.

Kontakt e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu w temacie proszę wpisać nabór 3/2020.

 

Podczas doradztwa prosimy o podanie Państwa danych w celu uzupełnienia karty doradztwa, na podstawie której przyznajemy punkty w ramach kryterium numer 7.

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
2149175

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”