Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2020

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin

Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik,

Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

ogłasza nabór wniosków numer 2/2020 na

 

Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

 

 

Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

27 lipca 2020 r. – 10 sierpnia 2020 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

 

Wniosek z kompletem załączników musi być złożony bezpośrednio w siedzibie LGD Ziemi Sandomierskiej. Wnioskodawca zobligowany jest złożyć komplet dokumentów – oryginał i kopia w formie papierowej i dołączonej do nich 1 wersji elektronicznej na płycie CD/DVD wpięte w segregator. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii Wnioskodawcy. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.lgd-sandomierz.eu.

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

 

Forma wsparcia:

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych, wynosi 100%.

Maksymalna wartość wsparcia w ramach operacji wynosi 300 000,00 PLN.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych

 

Warunki udzielenia wsparcia:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach naboru nr 2/2020 na Przedsięwzięcie 2.3.1 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej są organizacje pozarządowe zarejestrowane i nie prowadzące działalności gospodarczej, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu MRiRW, których siedziba lub oddział znajduje się na obszarze objętym LSR LGD Ziemi Sandomierskiej.

 

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

 

Lp.

Kryterium lokalne

Opis / potencjalne oddziaływanie

Punkty

Powiązanie z diagnozą obszaru

1.

Zgodność z celami LSR

Wniosek będzie zakwalifikowany do dalszej oceny pod kątem LKW, jeżeli będzie zgodny z co najmniej 1 celem ogólnym LSR, 1 celem szczegółowym LSR, 1 przedsięwzięciem LSR.

10 pkt. – zgodność z celami, przedsięwzięciem

0 pkt. – brak zgodności

Rozdział V. – Cele i przedsięwzięcia oraz ich powiązanie z diagnozą

2.

Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Preferowane będą operacje w których stosuje się rozwiązania przyczyniające się do ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu poprzez zakup odpowiedniej technologii. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie budżetu, w   którym zaplanowane będą koszty na inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii (energię słoneczną, wodną, geotermalną, wiatru, biopaliwo, biomasa, biogaz).

10 pkt. – wnioskodawca zastosował preferowane rozwiązanie i stanowi ono powyżej 5% wnioskowanej kwoty pomocy

0 pkt. – wnioskodawca nie zastosował preferowanego rozwiązania lub stanowi ono do 5% (włącznie) wnioskowanej kwoty pomocy

Rozdział III 6). Zdiagnozowano obszar LSR pod kątem uwarunkowań przyrodniczych i bogactwa naturalnego

Rozdział XII) strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

3.

Promocja projektu

Preferowane będą projekty, które uwzględniają działania promocyjne projektu z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu dofinansowania za pośrednictwem LGD Ziemi Sandomierskiej w ramach wdrażanej LSR

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań

kryterium uwzględniające promocję projektu, czyli informację o programach w ramach których beneficjent uzyskał dofinansowanie

4.

Szkolenia i doradztwo

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy korzystali z doradztwa prowadzonego przez biuro LGD ZS lub uczestniczyli w spotkaniach/szkoleniach dotyczących danego konkursu. Do uzyskania punktów niezbędne jest wpisanie się wnioskodawcy na listę obecności na spotkaniu lub odnotowanie faktu doradztwa na karcie doradztwa sporządzonej przez LGD.

10 pkt. – wnioskodawca korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

 

Rozdział III 1). określony został poziom wykształcenia mieszkańców obszaru objętego LSR

5.

Innowacyjność projektu

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD. Innowacja definiowana jest jako:

- zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach i/lub

- nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów i/lub

- nowatorski sposób na umocnienie więzi społecznych na obszarach wiejskich i przyczynianie się do włączenia społecznego i/lub

- nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój obszarów wiejskich i/lub

- wprowadzenie usługi lub produktu i/lub

- zrealizowanie inwestycji i/lub

- wprowadzenie procesu lub/i organizacji i/lub

- wykorzystanie technologii w procesie produkcji i/lub

- wprowadzenie metody marketingowej lub organizacyjnej i/lub

- rozwój nowych rynków zbytu dotychczas nie stosowanych na obszarze LSR

10 pkt. – projekt jest innowacyjny w skali całego obszaru LGD

0 pkt. – projekt nie jest innowacyjny lub jest innowacyjny na terenie mniejszym niż cały obszar LGD

 

Rozdział III 2). scharakteryzowana została gospodarka obszaru LGD z uwzględnieniem branż z potencjałem rozwojowym, z uwzględnieniem rolnictwa oraz sektora społecznego

 

6.

Miejsce realizacji projektu

Preferowane będą projektu realizowane w małych miejscowościach

10 pkt. – poniżej 5 tys.   mieszkańców

0 pkt. - od 5 tys. mieszkańców

Rozdział III 2). scharakteryzowana została gospodarka obszaru LGD z uwzględnieniem branż z potencjałem rozwojowym, z uwzględnieniem rolnictwa oraz sektora społecznego

7.

Zintegrowanie podmiotów z różnych sektorów

Preferowane będą projekty, które uwzględniają zawarcie partnerstwa / współpracy z innymi podmiotami w celu realizacji projektu

10 pkt. – występuje współpraca

0 pkt. – brak współpracy

Rozdział III 2). scharakteryzowana została gospodarka obszaru LGD z uwzględnieniem branż z potencjałem rozwojowym,                                   z uwzględnieniem rolnictwa oraz sektora społecznego

8.

Operacja aktywizuje i integruje społeczność lokalną

Preferowane będą projekty aktywizujące i integrujące społeczność lokalną / angażujące mieszkańców w realizacje projektów

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań

Rozdział III 4) działalność społeczna

9.

Operacja przyczyni się do realizacji wskaźników LSR

Preferowane będą wnioski, które przyczynią się do realizacji więcej niż jednego wskaźnika określonego w LSR „Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”

20 pkt. – projekt realizuje minimum 3 wskaźniki

10 pkt. – projekt realizuje dwa wskaźniki

 

Rozdział V. – Cele i przedsięwzięcia, powiązanie z celami LSR i wskaźnikami realizacji zawartymi w LSR, plan działania,

10.

Czas realizacji operacji

 

Preferowane będą projekty, których czas realizacji wynosi do 12 miesięcy. Kryterium weryfikowane w oparciu o wpisany we wniosku o przyznanie pomocy termin złożenia ostatecznego wniosku o płatność. Za początkowy termin uznaje się wskazany w regulaminie naboru planowany termin podpisania umowy.

10 pkt. – przewidywany czas realizacji operacji wynosi do 12 miesięcy (włącznie)

0 pkt. – przewidywany czas realizacji operacji jest dłuższy niż 12 miesięcy

kryterium uwzględniające czas realizacji projektu, powiązanie z celami LSR i wskaźnikami realizacji zawartymi w LSR, plan działania

 

Maksymalna możliwa do otrzymania przez wnioskodawcę liczba punktów – 110 pkt.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji – 20 pkt.

 

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, LSR oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru.

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków numer 2/2020.

 

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru 2/2020 na Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” wynosi 257 313,74 EUR w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4,00 zł/euro) wynosi 1 029 254,96 zł.

 

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru nr 2/2020:

Regulamin naboru wniosków na Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”, formularze wniosków oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do ogłoszenia oraz LSR dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej www.lgd-sandomierz.eu oraz w biurze LGD.

 

Szczegółowe informacje, doradztwo i konsultacje:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy),

Kontakt telefoniczny: tel./fax 158320944,

tel. 795414754, 660664320, 660 664 817.

e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu, www.lgd-sandomierz.eu

 

Załączniki:

1) Regulamin naboru wniosków numer 2/2020 - pobierz 

2) Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - do pobrania

 

2) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz

 

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

 

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

 

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) - otwórz

 

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

 

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 

 • Wniosek o płatność (*.pdf) - otwórz
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) - otwórz

 

 

Pozostałe dokumenty do pobrania:

 

1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020 - do pobrania

 

2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014 - 2020.

 

    Karta oceny wniosku - załącznik do Procedury

 

    Karta weryfikacji formalnej wniosku - załącznik do Procedury

 

    Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy - załącznik do Procedury

 

    Oświadczenie o bezstronności - załącznik do Procedury

 

3. Regulamin Rady LGD - do pobrania

 

4. Planowane do osiagnięcia cele i wskaźniki - do pobrania 

 

5. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - do pobrania 

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
2057508

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”