Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

LOGO LGDZSOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) ogłasza nabór wniosków numer 1/2019 na Przedsięwzięcie 1.1.3 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019

 Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin

Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik,

Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

ogłasza nabór wniosków numer 1/2019 na

 Przedsięwzięcie 1.1.3 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych”

 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 18 marca 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

Wniosek wraz biznesplanem i z kompletem załączników musi być złożony bezpośrednio w siedzibie LGD Ziemi Sandomierskiej. Wnioskodawca zobligowany jest dostarczyć komplet dokumentów w oryginale i dwóch kopiach w formie papierowej i dołączonej do nich wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.lgd-sandomierz.eu.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.1.3 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Forma wsparcia:

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych, wynosi 100%.

Maksymalna wartość wsparcia w ramach operacji wynosi 500 000,00 PLN.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. O pomoc mogą ubiegać się podmioty nie wykonujące działalności gospodarczej, jeżeli są organizacjami pozarządowymi posiadającymi osobowość prawną.
 2. Pomoc na operację w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.3 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” jest przyznawana, zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r., jeżeli operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegajacy się o przyznanie pomocy.
 3. Pomoc na operację w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.3 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” jest przyznawana, jeżeli operacja zakłada:

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;

b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

 

Lp.

Kryterium lokalne

Opis / potencjalne oddziaływanie

Punkty

 

1.

 

Zgodność z celami LSR

Wniosek będzie zakwalifikowany do dalszej oceny pod kątem LKW, jeżeli będzie zgodny z co najmniej 1 celem ogólnym LSR, 1 celem szczegółowym LSR, 1 przedsięwzięciem LSR.

10 pkt. – zgodność z celami, przedsięwzięciem

0 pkt. – brak zgodności

2.

Rodzaj beneficjenta

 

Preferowane będą wnioski składane przez beneficjentów innych niż jednostki sektora finansów publicznych

10 pkt. - pozostali beneficjenci

0 pkt. - jednostki sektora finansów publicznych

3.

Liczba nowych miejsc pracy utworzonych napotrzeby realizacji projektu

 

Preferuje projekty, które zakładają utworzenie nowych miejsc prac.

 

10 pkt. - 3 lub więcej miejsc pracy

5 pkt. - 2 miejsca pracy

1 pkt. - 1 miejsce pracy

0 pkt. – brak zatrudnienia

4.

Liczba przeszkolonych nowych i/lub dotychczasowych pracowników

 

Preferowane będą projekty, które uwzględniają podnoszenie kompetencji pracowników. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie budżetu, w którym będą zaplanowane koszty do poniesienia na szkolenia/kursy i/ lub oferty, w której zamieszczono informacje o przeprowadzeniu szkolenia/kursu bezpłatnie.

10 pkt. - 3 lub więcej pracowników

5 pkt. - 2 pracowników

1 pkt. - 1 pracownik

0 pkt. – brak przeszkolenia

 

5.

Wysokość dotacji

 

Preferowane będą projekty, których oczekiwany przez wnioskodawców poziom dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego dla danego beneficjenta

 

10 pkt. – więcej niż 5% poniżej możliwej maksymalnej kwoty dofinansowania

5 pkt. – równe 5% lub poniżej 5% możliwej maksymalnej kwoty dofinansowania

0 pkt. - równa możliwej maksymalnej kwocie dofinansowania

6.

Czas realizacji operacji

 

Preferowane będą projekty, których czas realizacji będzie nie dłuższy niż 9 miesięcy. Kryterium weryfikowane na podstawie terminów określonych we wniosku o przyznanie pomocy.

10 pkt. – przewidywany czas realizacji operacji wynosi do 9 miesięcy (włącznie)

0 pkt. – przewidywany czas realizacji operacji jest dłuższy niż 9 miesięcy

7.

Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

 

Preferowane będą operacje w których stosuje się rozwiązania przyczyniające się do ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu poprzez zakup odpowiedniej technologii. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie budżetu, w którym zaplanowane będą koszty na inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii ( energię słoneczną, wodną, geotermalną, wiatru, biopaliwo, biomasa, biogaz).

10 pkt. – wnioskodawca zastosował preferowane rozwiązanie i stanowi ono powyżej 5% wnioskowanej kwoty pomocy

0 pkt. – wnioskodawca nie zastosował preferowanego rozwiązania lub stanowi ono do 5% (włącznie) wnioskowanej kwoty pomocy

8.

Promocja projektu

 

Preferowane będą projekty, które uwzględniają działania promocyjne projektu z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu dofinansowania za pośrednictwem LGD Ziemi Sandomierskiej w ramach wdrażanej LSR. Kryterium weryfikowane na podstawie złożonych oświadczeń do wniosku o przyznanie pomocy.

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań

 

9.

Szkolenia i doradztwo

 

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy korzystali z doradztwa prowadzonego przez biuro LGD ZS lub uczestniczyli w spotkaniach/szkoleniach dotyczących danego konkursu po podaniu ogłoszenia do publicznej wiadomości. Kryterium weryfikowane na podstawie listy obecności lub karty udzielonego doradztwa.

10 pkt. – wnioskodawca korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

 

10.

Innowacyjność projektu

 

Preferowane będą operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja definiowana jest jako:

- wprowadzenie usługi lub produktu i/lub

- zrealizowanie inwestycji i/lub

- wprowadzenie procesu lub/i organizacji i/lub

- nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców i/lub

- wykorzystanie technologii w procesie produkcji i/lub

- wprowadzenie metody marketingowej lub organizacyjnej i/lub

- rozwój nowych rynków zbytu dotychczas nie stosowanych na obszarzeLSR

10 pkt. – projekt jest innowacyjny w skali całego obszaru LGD

0 pkt. – projekt nie jest innowacyjny lub jest innowacyjny na terenie mniejszym niż cały

obszar LGD

 

11

Miejsce realizacji projektu

Preferowane będą projekty realizowane w małych miejscowościach. Kryterium weryfikowane na podstawie pisemnej informacji z właściwego Urzędu Gminy o ilości mieszkańców w miejscowości/ach, w której/ych projekt będzie realizowany z określeniem stanu na dzień/miesiąc/rok- lecz nie wcześniej niż na dzień 31 grudnia 2014 r.

10 pkt. - do 500 mieszkańców

5 pkt. - 501 – 1000 mieszkańców

0 pkt. - powyżej 1000

mieszkańców

 

12.

Wykorzystanie lokalnych zasobów w projekcie

Preferowane będą projekty wykorzystujące lokalne produkty i usługi.

10 pkt. - wykorzystanie zasobów lokalnych

0 pkt. - brak wykorzystania zasobów

Maksymalna możliwa do otrzymania przez wnioskodawcę liczba punktów – 120 pkt.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji – 65 pkt.

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, LSR oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków numer 1/2019.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru 1/2019 na Przedsięwzięcie 1.1.3 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” wynosi 500 000,00 zł.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru nr 1/2019:

Regulamin naboru wniosków na Przedsięwzięcie 1.1.3 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” formularze wniosków oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do ogłoszenia oraz LSR dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej www.lgd-sandomierz.eu oraz w biurze LGD.

Szczegółowe informacje, doradztwo i konsultacje:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy),

Kontakt telefoniczny: tel./fax 158320944, tel. 795414754, 660 664 320,

e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu, www.lgd-sandomierz.eu

Załączniki:

1. Regulamin naboru wniosków numer 1/2019 - do pobrania

2. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - do pobrania

3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz 

5. Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz
 • Biznesplan (inkubator) - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

6.  Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz

7. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

8. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

Pozostałe dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019.

2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014 - 2020.

    Karta oceny wniosku - załącznik do Procedury

    Karta weryfikacji formalnej wniosku - załącznik do Procedury

    Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy - załącznik do Procedury

    Oświadczenie o bezstronności - załącznik do Procedury

3. Regulamin Rady LGD.

4. Kryteria Wyboru.

5. Planowane do osiagnięcia cele i wskaźniki.

6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
1956991

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”