Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

LOGO LGDZSOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) ogłasza nabór wniosków numer 1/2018 na Przedsięwzięcie 1.2.1 „Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

 

 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin

Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik,

Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

ogłasza nabór wniosków numer 1/2018 na

 

Przedsięwzięcie 1.2.1 „Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych”

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

23 kwietnia – 7 maja 2018 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

 

Wniosek wraz biznesplanem i z kompletem załączników musi być złożony bezpośrednio w siedzibie LGD Ziemi Sandomierskiej. Wnioskodawca zobligowany jest dostarczyć komplet dokumentów w oryginale i dwóch kopiach w formie papierowej i dołączonej do nich wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.lgd-sandomierz.eu.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.2.1 „Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych” zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 4) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Forma wsparcia:

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych, wynosi 100%.

Maksymalna wartość wsparcia w ramach operacji wynosi 300 000,00 PLN.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych

Warunki udzielenia wsparcia:

O pomoc mogą ubiegać się podmioty nie wykonujące działalności gospodarczej, jeżeli są organizacjami pozarządowymi posiadającymi osobowość prawną.

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lp.

Kryterium lokalne

Opis / potencjalne oddziaływanie

Punkty

1.

Zgodność z celami LSR

Wniosek będzie zakwalifikowany do dalszej oceny pod kątem LKW, jeżeli będzie zgodny z co najmniej 1 celem ogólnym LSR, 1 celem szczegółowym LSR, 1 przedsięwzięciem LSR.

10 pkt. – zgodność z celami, przedsięwzięciem

0 pkt. – brak zgodności

2.

Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w

wyniku realizacji projektu

Preferuje projekty, które zakładają utworzenie nowych miejsc prac. Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zamieszczonych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie

10 pkt. - 3 lub więcej miejsc pracy

5 pkt. - 2 miejsca pracy

1 pkt. - 1 miejsce pracy

0 pkt. – brak zatrudnienia

3.

Wysokość dotacji

Preferowane będą projekty, których oczekiwany przez wnioskodawców poziom dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego dla danego beneficjenta

10 pkt. – więcej niż 5% poniżej możliwej maksymalnej kwoty dofinansowania

5 pkt. – równe 5% lub poniżej 5% możliwej maksymalnej kwoty dofinansowania

0 pkt. - równa możliwej maksymalnej kwocie dofinansowania

4.

Czas realizacji operacji

Preferowane będą projekty, których czas realizacji będzie krótszy niż 9 miesięcy. Kryterium weryfikowane na podstawie terminów określonych we wniosku o przyznanie pomocy.

10 pkt. – przewidywany czas realizacji operacji wynosi do 9 miesięcy (włącznie)

0 pkt. – przewidywany czas realizacji operacji jest dłuższy niż 9bmiesięcy

5.

Ochrona środowiska i

przeciwdziałanie zmianom

klimatu

Preferowane będą operacje w których stosuje się rozwiązania przyczyniające się do ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu poprzez zakup odpowiedniej technologii. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie budżetu, w   którym zaplanowane będą koszty na inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii (energię słoneczną, wodną, geotermalną, wiatru, biopaliwo, biomasa, biogaz).

10 pkt. – wnioskodawca zastosował preferowane rozwiązanie i stanowi ono powyżej 5% wnioskowanej kwoty pomocy

0 pkt. – wnioskodawca nie zastosował preferowanego rozwiązania lub stanowi ono do 5% (włącznie) wnioskowanej kwoty pomocy

6.

Promocja projektu

Preferowane będą projekty, które uwzględniają działania promocyjne projektu z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu dofinansowania za pośrednictwem LGD Ziemi   Sandomierskiej w ramach wdrażanej LSR. Kryterium weryfikowane na podstawie złożonych oświadczeń do wniosku o przyznanie pomocy.

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań

7.

Szkolenia i doradztwo

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy korzystali z doradztwa prowadzonego przez biuro LGD ZS lub uczestniczyli w spotkaniach/szkoleniach dotyczących danego konkursu po podaniu ogłoszenia do publicznej wiadomości. Kryterium weryfikowane na podstawie listy obecności lub karty udzielonego doradztwa.

10 pkt. – wnioskodawca korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

8.

Innowacyjność projektu

Preferowane będą operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja definiowana jest jako:

- wprowadzenie usługi lub produktu i/lub

- zrealizowanie inwestycji i/lub

- wprowadzenie procesu lub/i organizacji i/lub

- nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców i/lub

- wykorzystanie technologii w procesie produkcji i/lub

- wprowadzenie metody marketingowej lub organizacyjnej i/lub

- rozwój nowych rynków zbytu dotychczas nie stosowanych na obszarze LSR

10 pkt. – projekt jest innowacyjny w skali całego obszaru LGD

0 pkt. – projekt nie jest innowacyjny lub jest innowacyjny na terenie mniejszym niż cały

obszar LGD

9.

Miejsce realizacji projektu

Preferowane będą projekty realizowane w małych miejscowościach. Kryterium weryfikowane na podstawie pisemnej informacji z właściwego Urzędu Gminy o ilości mieszkańców w miejscowości/ach, w której/ych projekt będzie realizowany z określeniem stanu na dzień/miesiąc/rok- lecz nie wcześniej niż na dzień 31 grudnia 2014 r.

10 pkt. - do 500 mieszkańców

5 pkt. - 501 – 1000 mieszkańców

0 pkt. - powyżej 1000 mieszkańców

10.

Wykorzystanie lokalnych

zasobów w projekcie

Preferuje projekty wykorzystujące lokalne produkty i usługi, lokalną historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, lokalną infrastrukturę turystyczną, itp.

10 pkt. - wykorzystanie zasobów

lokalnych

0 pkt. - brak wykorzystania zasobów

11.

Zintegrowanie podmiotów

Preferowane będą projekty, które uwzględniają zawarcie współpracy, pomiędzy podmiotami w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zawartych

partnerstw/porozumień, które będą załączone do wniosku o przyznanie pomocy.

10 pkt. – 5 lub więcej podmiotów

0 pkt. – brak

12.

Wpływ na rozwój jednej z

branż mających kluczowe

znaczenie dla rozwoju

obszaru

Preferowane będą projekty, których realizacja będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój co najmniej jednej z branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru, określonych w LSR tj. – rolnictwo, - turystyka, - przetwórstwo

Kryterium weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy.

10 pkt. – pozytywny wpływ

0 pkt. - brak wpływu

Maksymalna możliwa do otrzymania przez wnioskodawcę liczba punktów – 120 pkt.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji – 65 pkt.

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, LSR oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków numer 1/2018.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru 1/2018 na Przedsięwzięcie 1.2.1 „Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych” wynosi 300 000,00 zł.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru nr 1/2018:

Regulamin naboru wniosków na Przedsięwzięcie 1.2.1 „Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych”, formularze wniosków oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do ogłoszenia oraz LSR dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej www.lgd-sandomierz.eu oraz w biurze LGD.

Szczegółowe informacje, doradztwo i konsultacje:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy), Kontakt telefoniczny: tel./fax 158320944, tel. 795414754

e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu, www.lgd-sandomierz.eu

Załączniki:

1.Regulamin naboru wniosków numer 1/2018.

2.Formularz wniosku o przyznanie pomocy  

- wersja edytowalna .xls

- wersja nieedytowalna .pdf

3.Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

4.Biznesplan.

- Biznesplan tabele finansowe pomocnicze

5.Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.

6.Formularz umowy o udzielenie wsparcia

-  załącznik nr 1

-  załącznik nr 2

-  załącznik nr 3

7.Formularz wniosku o płatność.

- wersja edytowalna .xls

- wersja nieedytowalna .pdf

- instrukcja wypełniania wniosku o płatność

- sprawozdanie z realizacji BP

- informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji BP

 

Pozostałe dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018.

2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014 - 2020.

    Karta oceny wniosku - załącznik do Procedury

    Karta weryfikacji formalnej wniosku - załącznik do Procedury

    Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy - załącznik do Procedury

    Oświadczenie o bezstronności - załącznik do Procedury

4. Regulamin Rady LGD.

5. Kryteria Wyboru.

6. Planowane do osiagnięcia cele i wskaźniki.

7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
2390473

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”