Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2022

 Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin

Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik,

Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

ogłasza nabór wniosków numer 3/2022 na

 Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”

 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

25 lipca 2022 r. – 8 sierpnia 2022 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

Wniosek z kompletem załączników musi być złożony bezpośrednio w siedzibie LGD Ziemi Sandomierskiej. Wnioskodawca zobligowany jest złożyć komplet dokumentów – oryginał i kopia w formie papierowej i dołączonej do nich 1 wersji elektronicznej na płycie CD/DVD wpięte w segregator. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii Wnioskodawcy. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.lgd-sandomierz.eu.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

Forma wsparcia:

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych, wynosi 100%.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Maksymalna wartość wsparcia w ramach operacji wynosi 300 000,00 zł.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach naboru nr 3/2022 na Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” są organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS i nieprowadzące działalności gospodarczej, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu MRiRW, których siedziba lub oddział znajduje się na obszarze objętym LSR LGD Ziemi Sandomierskiej.

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

 

Lp.

Kryterium lokalne

Opis / potencjalne oddziaływanie

Punkty

1.

Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Preferowane będą operacje w których stosuje się rozwiązania przyczyniające się do ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu poprzez zakup odpowiedniej technologii. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie budżetu, w   którym zaplanowane będą koszty na inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i /lub przeciwdziałające zmianom klimatu.

 

10 pkt. – wnioskodawca zastosował preferowane rozwiązanie i stanowi ono powyżej 5% wnioskowanej kwoty pomocy

0 pkt. – wnioskodawca nie zastosował preferowanego rozwiązania lub stanowi ono do 5% (włącznie) wnioskowanej kwoty pomocy

 

2.

Promocja projektu

Preferowane będą projekty, które uwzględniają działania promocyjne projektu z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu dofinansowania za pośrednictwem LGD Ziemi Sandomierskiej w ramach wdrażanej LSR

 

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań

3.

Szkolenia i doradztwo

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy korzystali z doradztwa prowadzonego przez biuro LGD ZS lub uczestniczyli w spotkaniach/szkoleniach dotyczących danego konkursu. Do uzyskania punktów niezbędne jest wpisanie się wnioskodawcy na listę obecności na spotkaniu lub odnotowanie faktu doradztwa na karcie doradztwa sporządzonej przez LGD.

 

10 pkt. – wnioskodawca korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

 

4.

Innowacyjność projektu

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD. Innowacja definiowana jest jako:

- zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach i/lub

- nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów i/lub

- nowatorski sposób na umocnienie więzi społecznych na obszarach wiejskich i przyczynianie się do włączenia społecznego i/lub

- nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój obszarów wiejskich i/lub

- wprowadzenie usługi lub produktu i/lub

- zrealizowanie inwestycji i/lub

- wprowadzenie procesu lub/i organizacji i/lub

- wykorzystanie technologii w procesie produkcji i/lub

- wprowadzenie metody marketingowej lub organizacyjnej i/lub

- rozwój nowych rynków zbytu dotychczas nie stosowanych na obszarze LSR

 

10 pkt. – projekt jest innowacyjny w skali całego obszaru LGD

0 pkt. – projekt nie jest innowacyjny lub jest innowacyjny na terenie mniejszym niż cały obszar LGD

 

5.

Miejsce realizacji projektu

Preferowane będą projektu realizowane w małych miejscowościach

10 pkt. – poniżej 5 tys.   mieszkańców

0 pkt. - od 5 tys. mieszkańców

 

6.

Operacja aktywizuje i integruje społeczność lokalną

 

Preferowane będą projekty aktywizujące i integrujące społeczność lokalną / angażujące mieszkańców w realizacje projektów

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań


7.

Czas realizacji operacji

 

Preferowane będą projekty, których czas realizacji wynosi do 12 miesięcy. Kryterium weryfikowane w oparciu o wpisany we wniosku o przyznanie pomocy termin złożenia ostatecznego wniosku o płatność. Za początkowy termin uznaje się wskazany w regulaminie naboru planowany termin podpisania umowy.

 

10 pkt. – przewidywany czas realizacji operacji wynosi do 12 miesięcy (włącznie)

0 pkt. – przewidywany czas realizacji operacji jest dłuższy niż 12 miesięcy

8.

Kompletność dokumentacji na dzień złożenia wniosku

Preferowane będą projekt, w ramach których na dzień złożenia wniosku załączono:

- kosztorys inwestorski, jeżeli zakres rzeczowy operacji (np. budowa, remont) wskazuje na konieczność załączenia przedmiotowego dokumentu;

- prawomocne pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych, jeżeli zakres rzeczowy operacji wskazuje na konieczność załączenia przedmiotowego dokumentu,

- po co najmniej 3 oferty uzasadniające wysokość każdego kosztu, w przypadku którego nie jest wymagany kosztorys inwestorski,

 

10 pkt – wnioskodawca na dzień złożenia wniosku załączył wszystkie wymienione dokumenty,

0 pkt – na dzień złożenia wniosku wnioskodawca nie przedstawił wszystkich wymienionych dokumentów

 

Maksymalna możliwa do otrzymania przez wnioskodawcę liczba punktów – 80 pkt.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji – 20 pkt.

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, LSR oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków numer 3/2022,

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru 3/2022 na Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” wynosi 401 102,75 EUR w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4,00 zł/euro) wynosi 1 604 411,00 zł.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru nr 3/2022:

Regulamin naboru wniosków na Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”, formularze wniosków oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do ogłoszenia oraz LSR dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej www.lgd-sandomierz.eu oraz w biurze LGD.

Szczegółowe informacje, doradztwo i konsultacje:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy),

Kontakt telefoniczny: tel./fax 158320944,

tel. 795414754, 660664320, 660664817.

e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu, www.lgd-sandomierz.eu

 

Załączniki:

 1. Regulamin naboru wniosków numer 3/2022 - do pobrania
 2. Ogłoszenie o naborze - do pobrania
 3. LKW - pozostałe zakresy tematyczne - do pobrania
 4. Planowane do osiagnięcia cele i wskaźniki - do pobrania
 5. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014 - 2020 - do pobrania.
 6. Karta oceny wniosku - załącznik do Procedury - do pobrania
 7. Karta weryfikacji formalnej wniosku - załącznik do Procedury - do pobrania
 8. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy - załącznik do Procedury - do pobrania
 9. Oświadczenie o bezstronności - załącznik do Procedury
 10. Regulamin Rady LGD - do pobrania
 11. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - do pobrania
 12. Formularz wniosków, umowy i instrukcje.

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Materiały

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z z wprowadzonymi danymi LGD (pdf)


Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących
WoPP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.68MB
Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z z wprowadzonymi danymi LGD (xml. do edycji)


Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących
WoPP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.33MB
Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_19.2​_inne​_4z
IW​_WoPP​_19​_2​_IW​_4z.pdf 1.20MB

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Materiały

Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa
Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa.xls 0.12MB
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
Osw​_MSP.pdf 0.62MB
Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa
Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa.pdf 1.27MB

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

Materiały

Umowa​_19.2​_inne​_wł​_9z
Umowa​_192​_inne​_wł​_wer​_9z.pdf 0.57MB
Umowa​_19.2​_inne​_wł​_wer​_9z
Umowa​_192​_inne​_wł​_wer​_9z.docx 0.12MB
zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z
zał​_nr​_1​_ZRF​_192​_inne​_wł​_umowa​_9z.pdf 0.13MB
zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z
zał​_nr​_1​_ZRF​_192​_inne​_wł​_umowa​_9z.xlsx 0.02MB
zał​_nr​_2​_wykaz działek​_umowa​_9z
zał​_nr​_2​_wykdziałek​_umowa​_9z.pdf 0.08MB
zał​_nr​_2​_wyk.działek​_umowa​_9z
zał​_nr​_2​_wykdziałek​_umowa​_9z.xls 0.05MB
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z.pdf 0.24MB
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z.docx 0.04MB
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z.pdf 0.31MB
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z.docx 0.03MB
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_19.2​_I​_W​_umowa​_9z
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_19.2​_I​_W​_umowa​_9z.pdf 0.18MB
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192.​_I​_W​_umowa​_9z
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_umowa​_9z.xlsx 0.12MB
zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z
zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.pdf 0.22MB
zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z
zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.docx 0.03MB
zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z
zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z.pdf 0.21MB
zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z
zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z.docx 0.03MB
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z.pdf 0.21MB
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z.docx 0.03MB
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.pdf 0.21MB
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z.docx 0.03MB
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z.pdf 0.17MB
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z.docx 0.03MB

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Materiały

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne
Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne.pdf 0.19MB
Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek
Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek.pdf 0.14MB
Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych
Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.17MB
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka.pdf 0.21MB
Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku
Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku.pdf 0.21MB
Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku
Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku.pdf 0.21MB
Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka
Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka.pdf 0.21MB

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

Materiały

Wniosek o płatność​_5z
WoP​_19​_2​_IW​_5z.pdf 0.47MB
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.37MB
Wniosek o płatność​_5z
WoP​_19​_2​_IW​_5z​_edt.xlsx 0.16MB
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoPP​_19​_2​_I​_3z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.15MB
Wniosek o płatność​_4z
WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190723.xlsx 0.13MB
Wniosek o płatność​_4z
WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190605.pdf 0.48MB
Instrukcja do wniosku o płatność​_5z
1​_IWoP​_19​_2​_I​_W​_5z.pdf 0.96MB
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu​_5z
Spr​_z​_real​_BP​_I​_W​_5z.pdf 0.15MB
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu​_5z
Spr​_z​_real​_BP​_I​_W​_5z.xlsx 0.03MB

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.xlsx 0.12MB
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji
IP​_IMBP​_IPRO​_19​_2​_I​_P​_20191004.pdf 0.52MB

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Materiały

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX
Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB

 

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
3143752

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”