Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019

 Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin

Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik,

Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

ogłasza nabór wniosków numer 2/2019 na

 Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”

 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 2 września 2019 r. do 16 września 2019 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

 

Wniosek wraz biznesplanem i z kompletem załączników musi być złożony bezpośrednio w siedzibie LGD Ziemi Sandomierskiej. Wnioskodawca zobligowany jest dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) w formie papierowej i dołączonej do nich wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.lgd-sandomierz.eu.

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej” zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Forma wsparcia:

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana w formie ryczałtu (premii) w wysokości 60 000,00 zł.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

 

Lp.

Kryterium lokalne

Opis / potencjalne oddziaływanie

Punkty

1.

Zgodność z celami LSR

Wniosek będzie zakwalifikowany do dalszej oceny pod kątem LKW, jeżeli będzie zgodny z co najmniej 1 celem ogólnym LSR, 1 celem szczegółowym LSR, 1 przedsięwzięciem LSR.

10 pkt. – zgodność z celami, przedsięwzięciem

0 pkt. – brak zgodności

2.

Rodzaj beneficjenta

Preferowane będą wnioski składane przez beneficjentów określonych w LSR jako grupa defaworyzowana określona w LSR

10 pkt. – osoba należąca do grupy defaworyzowanej określonej w LSR

0 pkt. - pozostali

3.

Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu

Preferuje projekty, które zakładają utworzenie nowych miejsc prac

10 pkt. - 3 lub więcej miejsc pracy

5 pkt. - 2 miejsca pracy

1 pkt. - 1 miejsce pracy / samozatrudnienie

4.

Liczba przeszkolonych nowych i/lub dotychczasowych pracowników

Preferowane będą projekty, które uwzględniają podnoszenie kompetencji pracowników

10 pkt. - 3 lub więcej pracowników

5 pkt. - 2 pracowników

1 pkt. - 1 pracownik

5.

Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Preferowane będą operacje w których zaplanowane zostały działania mające wpływ na ochronę środowiska naturalnego i/ lub przeciwdziałające zmianom klimatu

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań

6.

Promocja projektu

Preferowane będą projekty, które uwzględniają działania promocyjne projektu z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu dofinansowania za pośrednictwem LGD Ziemi Sandomierskiej w ramach wdrażanej LSR

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań

7.

Szkolenia i doradztwo

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy korzystali z doradztwa prowadzonego przez biuro LGD ZS lub uczestniczyli w spotkaniach/szkoleniach dotyczących danego konkursu

10 pkt. – beneficjent korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

0 pkt. – beneficjent nie korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

8.

Innowacyjność projektu

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD. Zaliczyć tu należy np.: nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach, modernizację tradycyjnych form technologii, rozwój nowych funkcji obszaru, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, itp.

10 pkt. - projekt jest innowacyjny

0 pkt. - brak innowacyjności projektu

 


9.

Miejsce realizacji projektu

Preferowane będą projektu realizowane w małych miejscowościach

10 pkt. - do 500 mieszkańców

5 pkt. - 501 – 1000 mieszkańców

0 pkt. - powyżej 1000 mieszkańców

10.

Wykorzystanie lokalnych zasobów w projekcie

Preferuje projekty wykorzystujące lokalne produkty i usługi, lokalną historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, lokalną infrastrukturę turystyczną, itp.

10 pkt. - wykorzystanie zasobów lokalnych

0 pkt. - brak wykorzystania zasobów

11.

Wpływ na rozwój jednej z branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru

Preferowane będą projekty, których realizacja będzie miała wpływ na rozwój conajmniej jednej z branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru, określonych w LSR

10 pkt. – pozytywny wpływ

0 pkt. - brak wpływu

 Maksymalna możliwa do otrzymania przez wnioskodawcę liczba punktów – 110 pkt.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji – 12 pkt.

 

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, LSR oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków numer 2/2019.

 

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru 2/2019 na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej” wynosi 1 140 000,00 zł.

 

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru nr 2/2019:

Regulamin naboru wniosków na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej” formularze wniosków oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do ogłoszenia oraz LSR dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej www.lgd-sandomierz.eu oraz w biurze LGD.

 

Szczegółowe informacje, doradztwo i konsultacje:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy), Kontakt telefoniczny: tel./fax 158320944, tel. 795414754, 660664320

e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu, www.lgd-sandomierz.eu

 

Załączniki:

1. Regulamin naboru wniosków numer 2/2019 - do pobrania

2. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - do pobrania

3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) 

4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz  

5. Biznesplan (wersja 3z)

6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) 

7. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) 

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) 

Pozostałe dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 - do pobrania

2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014 - 2020.

    Karta oceny wniosku - załącznik do Procedury

    Karta weryfikacji formalnej wniosku - załącznik do Procedury

    Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy - załącznik do Procedury

    Oświadczenie o bezstronności - załącznik do Procedury

3. Regulamin Rady LGD - do pobrania

4. Kryteria Wyboru - do pobrania

5. Planowane do osiagnięcia cele i wskaźniki - do pobrania 

6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - do pobrania