Uwaga Beneficjenci LGD Ziemi Sandomierskiej - Ankiety monitorujące LSR

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu, beneficjent który uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, zobowiązany jest do przekazywania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). 

W związku z powyższym wszystkich naszych Bneficjentów prosimy o wypełnienie ankiety na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność (uwzględniając ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie instytucji wdrażającej – Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura PROW). Ankieta dotyczy jednego projektu, w przypadku realizacji przez beneficjenta kilku projektów prosimy o wypełnienie oddzielnej ankiety dla każdego projektu.

Wypełnioną ankietę monitorującą, podpisaną przez osoby upoważnione należy dostarczyć w wersji papierowej, do dnia 31 stycznia 2020 r. do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów lub skan podpisanej ankiety przesłać na adres email: biuro@lgd-sandomierz.eu lub agnieszka@lgd-sandomierz.eu 

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem LGD – tel./fax 158320944, tel. 795414754, e-mail: biuro@lgd-sandomerz.eu, agnieszka@lgd-sandomierz.eu

 ANKIETA - dla Beneficjentów działania "Podejmowanie działalności gospodarczej"   

ANKIETA - dla Beneficjentów działania "Rozwój działalności gospodarczej"

ANKIETA - dla Beneficjentów działania "Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej"