Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /lgd/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://lgd-sandomierz.euimages/herby gmin/lgd/gminy/zawichost.jpg): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /lgd/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok

Ocena użytkowników:  / 0

Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok

Ocena użytkowników:  / 1

Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2016 - do pobrania

Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Ocena użytkowników:  / 1

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie:

 • budowa, rozbudowa lub modernizacja miejsc integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, w tym między innymi świetlic wiejskich,
 • kształtowanie przestrzeni publicznej w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w tym deptaki, parkingi, fontanny, place zabaw, altany, miejsca na ogniska itp.
 • budowa/rozbudowa/ modernizacja scen, estrad itp.
 • wytyczenie, budowa lub przebudowa, oznakowanie tras rowerowych, ścieżek edukacyjnych, przyrodniczych i dydaktycznych oraz szlaków turystycznych
 • budowa i rozbudowa małej infrastruktury turystycznej między innymi punkty widokowe, miejsca biwakowe, miejsca wypoczynkowe itp.
 • renowacja, odnowienie i zagospodarowanie małej architektury zabytkowej (kapliczki przydrożne, pomniki historii i przyrody, miejsca pamięci narodowej, kościoły itp.)

Beneficjenci:

 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje nieformalne
 • osoby fizyczne,
 • instytucje kultury,
 • jst

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia:

 • kwota pomocy w wysokości do 300 000,00 zł;
 • intensywność wsparcia (refundacja środków):

               - jednostki sektora finansów publicznych - 63,63% ,

   - organizacje pozarządowe 100%,            

               - pozostali beneficjenci 90%

Komunikacja społeczna

Ocena użytkowników:  / 0

Istotą podejścia LEADER jest oddolne partnerstwo, polegające na aktywizacji społeczności lokalnych oraz współpracy przy tworzeniu i wdrażaniu LSR. Jednym z kluczowych aspektów działania LGD Ziemi Sandomierskiej jest partycypacja społeczna, czyli uczestnictwo różnorodnych grup społecznych, także grup defaworyzowanych w określaniu celów i kierunków rozwoju, realizacji podporządkowanych im działań. LSR LGD Ziemi Sandomierskiej została opracowana przy szerokim udziale społeczności lokalnej – mieszkańców obszaru, reprezentującej sektor zarówno publiczny, społeczny jak i gospodarczy. Ze względu na to, iż zaangażowanie społeczności w działania LGD Ziemi Sandomierskiej, musi być oparte na stałej i systematycznej wymianie informacji, dlatego też opracowany został długoterminowy, oparty na wzajemnym zaufaniu i wiedzy, plan komunikacji pomiędzy LGD Ziemi Sandomierskiej a społecznością lokalną.

 

 

Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego

Ocena użytkowników:  / 0

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie:

 • wspieranie kultury i tradycji, w tym tradycji kulinarnych regionu (organizacja imprez kulturowych, wystaw, promocja potraw regionalnych, zakup strojów ludowych, itp.)
 • wspieranie tworzenia i rozwoju punktów zachowania dziedzictwa lokalnego (izby tradycji i muzea regionalne – np. zakup eksponatów, wyposażenia itp.)
 • opracowanie, wydruk folderów, materiałów promocyjnych, broszur, kronik, przewodników itp. i ich dystrybucja
 • opracowanie materiałów audiowizualnych
 • wykonanie i montaż tablic informacyjno – promocyjnych
 • tworzenie stron internetowych promujących cały obszar objęty LSR
 • promocja obszaru objętego LSR na targach i wystawach krajowych i zagranicznych
 • tworzenie questów, opracowanie i wydruk niezbędnych materiałów promocyjnych
 • tworzenie i rozwój produktów turystycznych (tworzenie marek produktowych, certyfikacja itp.)

Beneficjenci:

 • organizacje pozarządowe, organizacje nieformalne, OSP, KGW,
 • osoby fizyczne, instytucje kultury, jst, kościoły,

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia:

 • kwota pomocy w wysokości do 50 000,00 zł;
 • intensywność wsparcia (refundacja środków)

- jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%,

- pozostali beneficjenci – 90%

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

Ankiety

LOGO LGDZS

Oceń Nas

 

Oceń skuteczność promocji i aktywizacji

Dziękujęmy za wypełnienie ankiet

 

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”